Universitetslektor i arbetsterapi

Avdelningen för arbetsterapi

Tillsvidareanställning 100 % Umeå

Ämne
Arbetsterapi

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, liksom på forskarnivå. Undervisningen ges på svenska och engelska och kommer delvis att bedrivas internetbaserat på distans. I tjänsten ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen. Vidare ingår forskning och handledning av doktorander innefattande nationellt och internationellt samarbete.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen inom arbetsterapi, alternativt aktivitetsvetenskap eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska. Den sökande ska också ha dokumenterad förmåga att undervisa både på svenska och engelska.

Med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är legitimation samt dokumenterad erfarenhet av klinisk verksamhet som arbetsterapeut ett krav för anställning.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande vid ansökningstillfället inte har denna kompetens ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av pedagogisk skicklighet, som är ett krav för behörighet för anställning, gälla. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, klinisk erfarenhet, förmåga att leda personal och verksamhet, liksom administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2). Därutöver skall gälla grad och omfattning av klinisk erfarenhet och administrativt arbete, samt förmågan att leda och utveckla verksamhet och personal (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande

och utvärdering av undervisning, liksom till genomförande och utvärdering av handledning och examination.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i arbetsterapi, alternativt aktivitetsvetenskap. Särskilt meriterande är dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållit externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution, alternativt annat lärosäte, än den institution eller det lärosäte där sökande disputerat, liksom refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den kliniska erfarenheten läggs vikt vid erfarenhet av arbete inom olika områden och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Erfarenhet av undervisning samt handledning inom arbetsterapi är meriterande, liksom erfarenhet av att leda personal och utveckla verksamhet.

Vid frågor kring denna rekrytering vänligen kontakta prefekt och universitetslektor Ann Sörlin på tel.nr: 090-786 9238 eller per email: ann.sorlin@umu.se. Du kan också kontakta Avdelningschef och universitetslektor Ulla Nygren på tel.nr 090-786 9102 eller per email. ulla.nygren@umu.se.

Sista ansökningsdag: 2019-08-30.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde
Enl. överrenskommelse

Kontaktperson
Ann Sörlin 090-7869238
Ulla Nygren 090-7869102

Diarienummer
AN 2.2.1-459-19

Löneform
Månadslön

Fackliga kontakter
SACO 090-786 53 65
SEKO 090-786 52 96
ST 090-786 54 31

Ansök senast
2019-08-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Firma

Umeå Universitet

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2019-08-30


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Postdoktor i kemi med inriktning mot miljökemi

Umeå Universitet
Umeå, Västerbottens län Publiceret: 2019-06-13


Firma

Umeå Universitet

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2019-08-30


Søg stillingen